1. د. صلاح الدين قنديل        رئيس اللجنة الاعلامية

2. د. نجوى الشوبكي           نائب رئيس اللجنة الاعلامية

3. د. سندس سكجها            مقرر اللجنة الاعلامية

4. د. امتثال ابو الشوارب

5. د. ثائر عطا

6. د. حنين عبيدات

7. د. مرام الحاج احمد

8. د. دانا مناصرة

9. د. ربى بلاسمة

10.د. رشا مناصرة