1.     د. رأفت ابو صالح            رئيس اللجنة الاجتماعية

2.     د. صبحي عودة              أمين صندوق اللجنة الاجتماعية

3.     د. لارا ربايعة                 مقرر اللجنة

4.     د. لارا برقان

5.     د. ليث زريقات

6.     د. اكثم عميش

7.     د. شادية نصراي

8.     د. عصام مرشد

9.     د. عامر ابو حمدة

10.  د. الاء عيسى

11.  د. سهى القصاص

12.  د. مريم عوض

13.  د. نورس عثامنة

14.  د. عمران ابو زريفه

15.  د. فاتن ابو عجمية

16.  د. هنادي كنعان

17.  د. رنا الفقهاء